నెలవారీ ప్రగతి
శ్రీ పి. చిన్న తాతయ్య
మిషన్ డైరెక్టర్
పట్టణ పేదరిక నిర్మూలనా సంస్థ
ఆంధ్ర ప్రదేశ్
శ్రీ
ఎం ఎల్ ఎ